This project is read-only.
Project Description
Đây là một ứng dụng web viết hoàn toàn bằng Sliverlight.
Ứng dụng này là một dạng elearning với đầy đủ chức năng và có khả năng tương tác tối đa với người sử dụng.

Bộ công cụ dùng cho project:
--- Visual Studio 2008 SP1 + Team Explorer SP1.
--- Expression Blend 3 + Silverlight Toolkit 3.0.
--- ASP.NET MVC 2.
--- .NET Framework 3.5

Additional information on starting a new project is available here: Project Startup Guide.

Last edited Apr 28, 2010 at 12:10 PM by long2805l2, version 3